Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

powiat uchwalił budżet
Nasz Tczew

Rada powiatu uchwaliła budżet na przyszły rok

Najważniejszym punktem porządku obrad LII sesji rady powiatu obecnej kadencji była uchwała budżetowa na przyszły rok. Przy sześciu głosach wstrzymujących się i siedemnastu „za” przyjęto ją do realizacji. Ponadto radni uchwalili ostatnią korektę tegorocznego budżetu.

Ostatnią tegoroczna sesję prowadziła przewodnicząca rady powiatu Barbra Kamińska, która zauważyła, że w starostie stawili się wszyscy radni, co oznacza stuprocentową obecność.
Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad radni wysłuchali życzeń świąteczno-noworocznych od Starosty Wodzisławskiego – Leszka Bizonia.
Starosta tczewski Mirosław Augustyn zaprezentował sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu powiatu. Po sprawozdaniu starosta odpowiadał na pytania radnych – Grażyny Antczak, Adama Kucharka, Jana Kulasa.

Informację zawierającą odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania odczytał wiceprzewodniczący Witold Sosnowski.
Rada głosowała nad siedmioma uchwałami. Jedna z nich dotyczyła ostatnich zmian w tegorocznym budżecie. Zanim doszło do głosowania nad uchwałą budżetową na rok 2023 skarbnik powiatu Dariusz Skrzypczyński zaprezentował projekt budżetu. Wiceprzewodniczaca rady Alicja Gajewska odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu powiatu tczewskiego, projekt uzyskał także pozytywne opinie komisji stałych rady. W dyskusji na temat budzetu wzięli udział przedstawiciele kół rady powiatu: Gabriela Makać, Barbara Kamińska oraz Marek Modrzejewski, Grażyna Antczak, Alicja Gajewska, Jiri Studeny, Dariusz Godlewski i Adam Kucharek.

Ostatecznie budżet uchwalono – 17 głosów było za, przy 6 wstrzymujących. Po stronie wydatków znalazła się kwota blisko 240 mln zł, zaś dochodów 232 mln zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne starostwo planuje przeznaczyć ok. 47 mln zł. Starosta podziekował radnym, a po sesji skomentował przyjęcie do realizacji dokumentu, na podstawie którego funkcjonowac będzie w przyszłym roku samorząd.

W części poświęconej interpelacjom i wnioskom głos zabrali: Jan Kulas, Dariusz Godlewski, Marek Modrzejewski, Jiri Studeny. Na zakończenie sesji przewodnicząca podziękowała za współpracę w ubiegłym roku wszystkim radnym i pracownikom starostwa, składając też życzenia na najbliższy rok uczestnikom sesji i mieszkańcom powiatu