Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

Radni odrzucili petycję o lesie na Górkach
Nasz Tczew

Radni odrzucili petycję o lesie na Górkach

Rada Miejska w Tczewie przyjęła kontrowersyjne zmiany dokumentu planistycznego, które w przyszłości mogłyby doprowadzić do wycinki części lasu na Górkach. Prezydent wyjaśnił, że zmiany w zapisie są potrzebne, aby Tczew mógł pozyskać teren poligonu od Skarbu Państwa. Inicjatorzy petycji „Ratujmy Las Tczewski”, którzy zebrali ponad tysiąc podpisów, zapowiadają dalszą walkę o to, aby uniemożliwić w przyszłości wycinkę drzew.

Petycja „Ratujmy Las Tczewski” została zainicjowana kilka dni temu przez mieszkańca osiedla Górki, który zauważył na mapie, że planowane zmiany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” mogą w przyszłości doprowadzić do potencjalnej wycinki północnej części lasu znajdującego się na terenie dawnego poligonu wojskowego. Studium zakłada, że poligon zostanie podzielony na kilka stref. W części północnej mogłyby powstać usługi, w zachodniej rezerwa pod np. fotowoltaikę Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych, w centralnej cmentarz komunalny, a w południowej zielony teren rekreacyjny. Obawy mieszkańców wynikają z tego, że aby rozbudować ZUOS lub stworzyć cmentarz, trzeba będzie w przyszłości wyciąć drzewa. Pod petycją podpisało się ok. 1150 mieszkańców.

Podczas czwartkowej sesji przewodniczący Rady Miejskiej odczytał fragment treści petycji na temat lasu. Zanim radni wzięli udział w głosowaniu, przemówił prezydent Tczewa. Nasza redakcja od poniedziałku starała się uzyskać wyjaśnienia włodarzy na temat planowanych zmian w studium. Te pojawiły się dopiero tuż przed głosowaniem. Okazuje się, że głównym powodem wprowadzanych zmian w studium jest chęć sprawnego przejęcia całego poligonu od Krajowego Zasobu Nieruchomości. Wartość terenu wynosi aż 150 mln zł, a miastu zależy na tym, by pozyskać go bezpłatnie. Zagrożeniem mogą okazać się plany Ministerstwa Obrony Narodowej, które mogłoby zażądać tego terenu pod budownictwo mieszkaniowe np. poprzez specustawę. Prezydent nie chce dopuścić, by teren zielony został poświęcony na bloki czy domki.

Prezydent poinformował, że miasto musi wykazać się celem publicznym, aby przekonać KZN do pozyskania poligonu, a takim celem jest np. nowy cmentarz czy inwestycje ZUOS-u. Prezydent wyjaśnił, że ZUOS nie może rozbudować się w kierunku południowym, gdzie jest otwarty teren rolniczy.

Zaangażowany w akcję społeczną radny Łukasz Brządkowski przypomniał, na czym może polegać zagrożenie dla lasu wynikające z nowych zapisów w studium. Podczas sesji głos zabrali również inni radni: Michał Ciesielski, Gertruda Pierzynowska i reprezentujący osiedle Górki Kazimierz Mokwa, który zapewnił, że do wycinki nie dojdzie, a obszar leśny na poligonie nazwał pseudolasem. Radny Tadeusz Dzwonkowski stwierdził, że obszar poligonu musi pełnić więcej funkcji niż tylko rekreacyjną. W przeciwnym razie MON mogłoby zająć teren pod mieszkaniówkę.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Dwóch – Brządkowski i Ciesielski – było przeciwko zmianom w studium, kolejnych dwóch – Skiberowski i Kussowski – wstrzymało się od głosu, a pozostałych 16 było za zmianami. Inicjatorzy akcji społecznej są rozczarowani wynikiem głosowania.

AKTUALIZACJA

Poniżej odpowiedzi Urzędu Miejskiego na nasze dodatkowe pytania.

>> Jakie plany ma spółka ZUOS – gdzie konkretnie ma powstać ta farma? Domyślam się, że póki co – zanim miasto nie pozyska terenu rezerwy, farma musiałaby powstać na terenie obecnie należącym do zakładu. Między wierszami radni na sesji mówili, że ZUOS potrzebuje miejsca na rozbudowę, bo gdzie w przyszłości będą śmieci. Czy to oznacza, że teren rezerwy byłby kiedyś przeznaczony na kolejną kwaterę z odpadami, a nie tylko na fotowoltaikę?

Odp. Zmiana Studium wprowadza obszary na których będą mogły zostać rozmieszczone urządzenia wytwarzające odnawialne źródła energii o mocy powyżej 500 kW, a także ich strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Jednym z takich obszarów jest obecny teren ZUOSu. Jak wynika z otrzymanego wniosku, Zakład planuje budowę OZE (instalacja fotowoltaiczna) na terenie zamkniętej kwatery KI oraz na dachach budynków. Obecnie ZUOS wykorzystuje wszystkie tereny inwestycyjne zlokalizowane w mieście Tczewie. W Studium wyznaczono rezerwę terenową niezbędną do dalszego rozwoju Zakładu w obszarze której m.in. dopuszcza się lokalizację OZE. Natomiast, pytania dotyczące planów inwestycyjnych Zakładu proszę kierować bezpośrednio do ZUOSu.

>> Dlaczego ZUOS nie mógłby rozrosnąć się w kierunku południowym, gdzie jest wolny teren rolniczy? Tu pan prezydent na sesji wyjaśnił, że na południu teren ten graniczy z mieszkaniówką i Gmina Tczew by to oprotestowała. Czy jednak UM rozmawiał o tym z tymi mieszkańcami? Ja dziś spytałem 3 osoby z tego leśnego zakątka – wszystkie trzy nie miałyby nic przeciwko, jakby na działce rolniczej tuż obok nich powstała farma fotowoltaiczna. Może warto spytać tych mieszkańców?

Odp. Z wiedzy posiadanej przez Prezydenta wynika, że w chwili obecnej ZUOS planuje jedynie budowę OZE (instalacja fotowoltaiczna) na terenie zamkniętej kwatery KI oraz na dachach budynków. Wszelkie pytania dotyczące planów inwestycyjnych Zakładu proszę kierować bezpośrednio do ZUOSu.

>> Pytanie o dyskusję publiczną, która odbyła się 23 maja w ratuszu – czy ktoś w niej uczestniczył? Dlaczego nie było informacji o tym spotkaniu na Wrotach Tczewa?

Odp. Oprócz pracowników Biura Planowania Przestrzennego oraz Projektantów żaden z mieszkańców nie przybył na dyskusję publiczną. Informacja o dyskusji podana była do publicznej wiadomości w dniu 06 maja. Tego dnia w dzienniku Tczewskim ukazało się ogłoszenie Prezydenta Miasta a na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Obwieszczenie Prezydenta w sprawie wyłożenia Studium do publicznego wglądu wraz z podaniem daty o dyskusji publicznej. Ponadto, informacja o dyskusji została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

>> Dlaczego nie odbyły się w tej sprawie szerokie konsultacje społeczne?

Odp. Do tej pory, przy okazji uchwalenia jakiegokolwiek dokumentu planistycznego, Urząd
Miejski organizował konsultacje społeczne w postaci dyskusji publicznej która wynika
z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

>> Czy w przyszłości, PRZED przystąpieniem do sporządzania planu miejscowego, ratusz zorganizuje konsultacje społeczne na temat dawnego poligonu?

Odp. Zgodnie z procedurą planistyczną wynikającą z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Prezydent Miasta ogłosi w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz
udostępni informacje w Biuletynie Informacji Publicznej o podjęciu przez Radę Miejską
uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W ogłodzeniu określi formę, miejsce i termin składania wniosków do planu
który będzie nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. W tym czasie, wszyscy zainteresowani
będą mogli złożyć wnioski do projektu planu. W późniejszym etapie Prezydent Miasta ogłosi
w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępni informacje w Biuletynie Informacji
Publicznej o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed
dniem wyłożenia. Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie do
publicznego wglądu, także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, na
okres co najmniej 21 dni, a w czasie jego wyłożenia Prezydent zorganizuje co najmniej jedną
dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.

>> Czy ratusz przystąpi niebawem do sporządzania planu miejscowego dla poligonu, czy też
studium w najbliższych latach wystarczy na potrzeby rozmów z KZN?

Odp. W związku z toczącymi się w ostaniem czasie pracami planistycznymi nad zmianą Studium,
nie prowadzi się aktualnie prac związanych ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu byłego poligonu.