Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

sesja TCSiR
Nasz Tczew

Tczewskie centrum sportu potrzebuje pieniędzy

W czwartek obradowała rada miasta. Na sesji najwięcej kontrowersji wywołała uchwała o dokapitalizowaniu spółki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji. Radni pytali też o komunikacje miejską, a wyjaśnienia składał dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Przemysław Boleski.


W pierwszej części sesji prezydent Mirosław Pobłocki przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności władz miasta. Mówił między innymi o stanie zaawansowania wielu inwestycji oraz przyszłych projektach z udziałem jednostek samorządowych. Radni po sprawozdaniu mieli okazję zadać pytania na tematy bieżące. Pytali o utrudnienia przy rozpoczętej niedawno przebudowie ulicy Ceglarskiej, także o sprawy związane z komunikacją mmiejską.


O raporcie o stanie realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym wypowiedział się radny Tomasz Tobiański, przewodniczący komisji edukacji.
Rada przyjęła informację o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.
W części poświęconej głosowaniom nad uchwałami radni mieli sporo pracy. Głosowali jednogłośnie między innymi o przyjęciu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, także o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Tczewie. Również jednogłośnie rada głosowała za realizacja uchwał o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta i ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie.

Dyskusję wywołała uchwała o dokapitalizowaniu Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji o kwotę 500 tysięcy złotych. Część radnych prezes TCSiR Magdalena Turkowska nie przekonała swoimi wyjaśnieniami, które przedstawiała tuż przed otwarciem sesji na sali obrad. Wskazywali na zbyt szybkie procedowanie uchwały, brak konsultacji podczas obrad komisji. Ostatecznie za realizacją uchwały głosowało 12 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, jeden był przeciwny. Piętnastu radnych było za wprowadzeniem korekty budżetu, która zawierała między innymi dokapitalizowanie TCSiR.

Znów radni zmuszeni byli głosować nad uchwałami-skargami i jedną petycją. W części sesji poświęconej składaniom wniosków i interpelacji radni byli aktywni. Głos zabrali: Roman Kucharski, Maciej Skiberowski, Marcin Kussowski, Tomasz Tobiański, kazimierz Ickiewicz i Iwona Nitza.