Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

rada powiatu wojna
Nasz Tczew

Wojna o głosowanie nad odwołaniem starosty

We wtorek w tczewskim starostwie odbyła się pięćdziesiąta pierwsza sesja rady powiatu obecnej kadencji. Włącznie z przerwami obrady trwały blisko siedem godzin. Po długiej dyskusji z porządku obrad zdjęto punkt o głosowaniu nad odwołaniem zarządu powiatu.

Zanim oficjalnie przewodnicząca Barbara Kamińska otworzyła sesję rady powiatu starosta tczewski Mirosław Augustyn wręczył powołania członkom Powiatowej Rady Sportu na lata 2022-2024. To, że listopadowa sesja będzie długa zwiastowały wnioski dotyczące zmian w porządku obrad. Zarząd powiatu złożył kilka wniosków o poszerzenie porządku i zostały inne zaakceptowane.

Grupa radnych z klubu Powiat 2023 wskazała powody formalno-prawne, żeby zdjąć z porządku obrad punkt dziesiąty, czyli głosowanie nad odwołaniem zarządu. Przy remisie 11 radnych za, 11 przeciw i jednym głosie wstrzymującym się wniosek o zdjęcie z porządku obrad tego punktu został odrzucony.

Następnie sprawozdanie z bieżącej działalności zarządu powiatu przedstawił Mirosław Augustyn. Radni zadawali staroście pytania. Dotyczyły one między innymi postępami i ustaleniami w sprawie projektowania kolejnego etapu przebudowy mostu tczewskiego. O rocznym raporcie o stanie środowiska na obszarze powiatu tczewskiego mówił gość sesji zastępca pomorskiego inspektora środowiska – Radosław Rzepecki.

Na wniosek radnych Inicjatywy Samorządowej wiceprzewodniczący rady powiatu Witold Sosnowski zapoznał radnych z wyrokami sądów I i II Instancji w sprawie powództwa byłego naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu przeciwko pozwanemu Starostwu Powiatowemu w Tczewie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie zasad równego traktowania. Starostwo przegrało ten proces i poniosło z tego tytułu koszt blisko 30 tysięcy złotych.

Radny, zarazem członek zarządu powiatu, Krzysztof Korda odczytał korzystny dla tczewskiej rady powiatu wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego wraz z uzasadnieniem w sprawie uchylenia przez wojewodę uchwały z sesji przeprowadzonej w trybie korespondencyjnym podczas pandemii.
Następnie doszło do długiej dyskusji na temat wspomnianego wcześniej punktu dziesiątego, czyli głosowania nad odwołaniem zarządu powiatu, w tym starosty. Klub radnych Powiat 2023 złożył oświadczenie, że nie będzie głosował w tej sprawie, ponieważ wniosek o głosowanie nie spełniał warunków formalnych. Ostatecznie punkt dziesiąty zdjęto z porządku obrad.

Rada głosowała nad ośmioma uchwałami, wszystkie przyjęto do realizacji. Dotyczyły one między innymi strategii w zakresie zadań oświatowych, a także regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli szkół podlegających samorządowi powiatowemu.