Tv Tetka Tczew

Tetka Tczew – Twoja lokalna telewizja!

rada zaczęła reformę
Nasz Tczew

Rada powiatu zaczęła reformę

Na styczniowej sesji rada powiatu przyjęła do realizacji aż dwadzieścia jeden uchwał i jedną rezolucję – o ogłoszeniu Roku Kazimierza Piechowskiego. Większość uchwał dotyczyła reformy edukacji, czyli przekształcania placówek ponadpodstawowych.

Były to czwarte obrady w bieżącej kadencji powiatowego samorządu. Rozpoczęły się minutą ciszy, by uczcić pamięć tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Pierwszą część sesji poświęcono sprawozdaniom i odpowiedziom na poprzednie interpelacje radnych. Na pytania dotyczące bieżącego raportu odpowiadał wicestarosta Piotr Cymanowski. Wiceprzewodnicząca rady Alicja Gajewska odczytała odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji. Ponadto radnym przedłożono sprawozdanie starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za ubiegły rok.

Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem rezolucji o ogłoszeniu 2019 „Rokiem Kaziemierza Pechowskiego”. Radni byli jednogłośnie za. W uzasadnieniu czytamy, że związany z Tczewem i pochowany blisko rok temu na cmentarzu w naszym mieście uciekinier z Auschwitz to bohater, patriot, a także człowiek niezmiennie stojący na straży norm, zasad, kodeksów etycznych.

Część poświęcona uchwałom została podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczyła przyjęcia rocznego planu pracy oraz zmian w budżecie, druga została poświęcona zmianom w oświacie. Choć przygotowania do reformy edukacji w powiecie tczewskim rozpoczęły się jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy to zlecono audyt o placówkach edukacyjnych, to formalnie na sesji rozpoczęła się procedura reorganizacji. Radni głosowali nad czternastoma uchwałami, które dotyczyły placówek edukacji.
Dwanaście z nich przegłosowano jednogłośnie. Przy dwóch wstrzymało się sześcioro radnych z Koła i Sprawiedliwości.

W ostatniej części sesji poświęconej wnioskom i interpelacjom głos zabrało kilku radnych. Jan Kulas zwrócił uwagę na informację o nowych inwestorach w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i złożył interpelację, by dowiedzieć się więcej o inwestycji w tczewskiej części strefy. Barbara Kamińska i Waldemar Pawlusek komentowali jeszcze sposób wdrażania edukacyjnej reformy i potrzebie współpracy przy tego rodzaju decyzjach.